krupooplus ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.krupopplus.com/max Tue, 23 Apr 2019 11:20:20 ตัวอักษรฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555992602.jpg

ตัวอักษรฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ

1555992602
แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555600484.jpg

แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

1555600484
คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598712.jpg

คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

1555598712
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598582.jpg

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

1555598582
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม พุทธศักราช 2562 ไฟล์ Word แก้ไขได้ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598343.jpg

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม พุทธศักราช 2562 ไฟล์ Word แก้ไขได้

1555598343
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598058.jpg

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562

1555598058