[ yadayada ]
ชื่อ-นามสกุล : 
yada beeno
ชื่อเล่น : 
ya
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/11/2525
อายุ : 
34
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bozo23yada@gmail.com  
ที่อยู่ : 
2 ต.บางพูด
อำเภอ : 
ปากเกร็ด
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
111120
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
สื่อสารมวนชน/นักข่าว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย