Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.1/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 20 December 2021, 09:23 AM
 

นักเรียนชั้น ม.1/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ว20224 การเขียนโปรแกรม 2 ให้นักเรียนจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่ 2.1 ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 นะครับ