Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.4/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Sunday, 5 May 2019, 11:55 AM
 

นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ง 30235 การเขียนโปรแกรม ภาษาซี ให้นักเรียนจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่ 1.1 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นะครับ