Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.5/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Saturday, 7 November 2015, 12:39 PM
 

นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาใบความรู้ที่  1.1  1.2  และ  2.1 ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนได้เลยครับ

ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่  1.1  1.2  และ 2.1 มาเรียนในคาบเรียนต่อไปครับ